0174-513237 Blessurelijn: 06-41827773

Algemene voorwaarden

Trainingsgroepen

Artikel 1: Abonnementsvorm

1.1 De overeengekomen abonnementsvorm staat op de voorzijde van het inschrijfformulier vermeld.
1.2 In de kosten voor een abonnement zijn de volgende faciliteiten inbegrepen: het trainen in het trainingscentrum.
1.3 Het gebruik van de faciliteiten en het deelnemen aan de training is strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar.
1.4 Opgebouwde tegoeden zijn maximaal 4 maanden geldig vanaf de datum dat tegoeden zijn inverdiend.
 

 

Artikel 2: Abonnementsduur en -beëindiging

2.1 Het abonnement wordt afgesloten voor bepaalde tijd, met een minimale abonnementsduur, zoals vermeld en overeengekomen op de voorzijde van het inschrijfformulier.
2.2 Het abonnement kan gedurende de minimale abonnementsduur niet door de klant worden beëindigd of opgezegd. Indien de klant zijn abonnement wil opzeggen tegen het einde van de minimale abonnementsduur, is het bepaalde in artikel 2.3, 2.4 en 2.5 van overeenkomstige van toepassing.
2.3 De opzegtermijn na de overeengekomen minimale abonnementsduur bedraagt 1 volle maand, waarbij een eventuele achterstand in contributie niet wordt meegerekend
. 2.4 Opzegging van een contant abonnement door de klant dient te geschieden door invulling van een opzegformulier bij de receptie. De verschuldigde contributie voor de opzegtermijn van 1 volle maand en een eventuele achterstand in contributie, dient in één keer contant te worden voldaan bij de receptie.
2.5 Opzegging van een automatische incasso abonnement door de klant dient te geschieden door invulling van een opzegformulier bij de receptie waarna de verschuldigde contributie voor de opzegtermijn van 1 volle maand en een eventuele achterstand in contributie, in één keer contant dienen te worden voldaan bij de receptie, dan wel bij een aangetekende opzegging waarna AdFysio de verschuldigde contributie voor de opzegtermijn van 1 volle maand en een eventuele achterstand in contributie in één keer zal worden innen door middel van een automatische incasso.
2.6 Opzeggingen worden ten aller tijde schriftelijk bevestigd door AdFysio. Indien u aan ons een machtiging heeft verstrekt voor het automatische incasseren van de abonnementskosten, zal deze, nadat u aan al uw betalingsverplichtingen heeft voldaan, door ons worden ingetrokken.
2.7 Indien opzegging niet conform artikel 2.3,2.4 en 2.5 plaatsvindt, zal het abonnement automatisch voor onbepaalde tijd worden verlengd.
2.8 Tot de einddatum van het abonnement kunt u gebruik blijven maken van de faciliteiten, waarbij de eventuele resterende trainingstegoeden voor de einddatum van het abonnement moeten zijn ingehaald.
2.9 Vooraf betaalde contributiegelden en resterende trainingstegoeden, die betrekking hebben op de periode na de overeengekomen datum van opzegging, worden niet gerestitueerd.
 

 

Artikel 3: Wijzigen van abonnementsvorm

3.1 De abonnementsvorm kan gedurende de minimale abonnementsduur niet worden gewijzigd.
3.2 Na het verstrijken van de minimale abonnementsduur, kan de abonnementsvorm op verzoek van de klant worden gewijzigd, mits daarbij een overgangstermijn van een volle kalendermaand in acht wordt genomen, waarbij achterstand in contributie niet wordt meegerekend en de ingangsdatum van het abonnement bepalend is. Eventuele trainingstegoeden moeten voor de datum van wijziging zijn ingehaald; na deze datum komen de resterende tegoeden te vervallen.
3.3 AdFysio behoudt zich het recht voor om de abonnementsprijzen eenzijdig aan te passen en zal deze wijziging tijdig kenbaar maken. Indien de klant zich niet in prijswijziging kan vinden heeft hij/zij het recht om het abonnement met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 op te zeggen en te beëindigen.
 

 

Artikel 4: Tijdelijk stopzetten van het abonnement

4.1 Bij een (langdurige)blessure of in geval van zwangerschap, dient u bij de receptie een mutatieformulier in te vullen, voorzien van een medische verklaring. Na goedkeuring door de verantwoordelijke persoon bij AdFysio zal uw abonnement tijdelijk worden stopgezet.
4.2 De minimale abonnementsduur wordt automatisch met die periode verlengd, gelijk aan de duur van de stopzetting.
4.3 Bij automatische incasso abonnementen wordt tijdens de periode van stopzetting de betalingsverplichting opgeschort. De betalingsverplichting voor de overeengekomen minimale abonnementsduur blijft echter ongewijzigd.
4.4 Afspraken over tijdelijke stopzetting van het abonnement worden te allen tijde door de verantwoordelijke persoon binnen AdFysio schriftelijk bevestigd. Hierin staat de datum dat tijdelijke stopzetting komt te vervallen. Dient u langer gebruik te willen maken van uw blokkade dan dient u dat 10 dagen voor het verstrijken van de blokkade schriftelijk te melden bij AdFysio.
 

 

Artikel 5: Betaling

5.1 Indien u heeft gekozen voor betaling op basis van automatische incasso, verstrekt u ons door ondertekening van de voorzijde van dit formulier, een machtiging voor het incasseren van de (maandelijkse)abonnementskosten en/of een eenmalige afschrijving van het inschrijfgeld.
5.2 Indien betaling plaatsvindt door middel van automatische incasso, dan zal deze maandelijks worden uitgevoerd, tenzij anders met u is overeengekomen. U dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op uw bank- of girorekening. Indien wij, om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag niet kunnen incasseren, houden wij ons het recht voor om u storno- c.q. administratiekosten in rekening te brengen.
5.3 Bij een contante betaling dient de abonnementsperiode, inclusief het inschrijfgeld, vooruit te worden betaald. Indien het abonnement wordt verlengd, dient het verschuldigde bedrag uiterlijk 10 dagen voor het begin van de nieuwe periode te zijn voldaan.
5.4 De kosten voor de abonnementsperiode dienen ook te worden betaald indien de klant, om welke reden dan ook, geen gebruik maakt van de faciliteiten, tenzij AdFysio de klant van zijn/haar betalingsverplichting heeft ontheven volgens het bepaalde in artikel 4.
5.5 Tijdens vakanties en feestdagen dienen de kosten voor de abonnementsperiode ook te worden betaald.
5.6 Indien u uw betalingsverplichting niet nakomt, houden wij ons het recht voor om u de toegang tot het trainingscentrum te ontzeggen, tot het verschuldigde bedrag is voldaan.
5.7 Indien AdFysio genoodzaakt is om haar vordering, met inachtneming van de opzegtermijn als bedoeld in artikel 2, ter incasso uit handen te geven, zullen de rente ad 1% per maand, dan wel de wettelijke rente indien deze hoger is, en de buitengerechtelijke kosten ad 15% van de vordering vermeerderde met de vervallen rente, alsmede de gerechtelijke kosten en de kosten van tenuitvoerlegging van een verkregen rechterlijke uitspraak voor rekening van de klant komen. Het abonnement wordt op grond hiervan als beëindigd beschouwd.
5.8 Vooraf betaalde contributiegelden die betrekking hebben op de periode na de overeengekomen datum van opzegging worden niet gerestitueerd.
5.9. De wederpartij verklaart hierbij uitdrukkelijk dat hem/haar bekend is, dat zolang de overeenkomst niet op de bij Artikel 2 voorgeschreven wijze is opgezegd, hij/zij (behoudens de onder artikel 4. aangegeven ontheffing) gehouden is de overeengekomen gelden aan AdFysio te voldoen, ook al wordt door welke oorzaak ook niet deelgenomen aan de sportlessen c.q. geen gebruik gemaakt van de accommodatie.
5.10 De wederpartij verklaart hierbij reeds nu afstand te doen van enig hem of haar mogelijk opkomende recht tot het vragen van vermindering, afwijzing of ontzegging van de vordering van AdFysio genoodzaakt zou zijn over te gaan tot gerechtelijke invordering van enig openstaand bedrag.
 

 

Artikel 6: Veiligheid en aansprakelijkheid

6.1 De wederpartij verklaart hierbij reeds nu afstand te doen van alle rechten tot het instellen van een schade- actie tegen AdFysio wegens vergoeding van kosten, schaden en interessen, als gevolg van enig ongeval of letsel, opgelopen tengevolge van sportbeoefening of het gebruik van de accommodatie, alsook wegens het in ongerede raken van kleding en voorwerpen.
6.2 De wederpartij verklaart hierbij, dat sportonderricht, c.q. gebruik van de accommodatie, uitsluitend en alleen voor zijn/haar risico is en de kosten van enig ongeval of letsel en al door hem/haar zelf zullen worden gedragen.
6.3 AdFysio is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen in het trainingscentrum. Eventuele gevonden voorwerpen kunnen bij de receptie worden afgehaald.
6.4 De klant vrijwaart AdFysio voor alle aanspraken van derden uit hoofde van de in artikel bedoelde schaden, kosten en interesse.
 

 

Artikel 7: Openingstijden

De openingstijden van het trainingscentrum worden vastgesteld door AdFysio. Indien deze wijzigen, zult u daarvan tijdig op de hoogte worden gesteld door middel van publicatie in het trainingscentrum. Tijdens officiële feestdagen, en eventuele nader te bepalen dagen, zal ons centrum gesloten zijn. Indien de klant zich hiermee niet kan verenigen, dient hij/zij het abonnement conform artikel 2 van deze voorwaarden op te zeggen, zonder dat dit zal leiden tot restitutie van vooraf/reeds betaalde abonnementsgelden.
 

 

Artikel 9: Algemene huisregels

9.1 In de trainingsruimtes dient u te allen tijde in correcte sportkleding gekleed te zijn. Het dragen van schone sportschoenen (geen buitenschoeisel) en het gebruik van een handdoek en een bidon voor drinken is verplicht. Het gebruik van mobiele telefoons in wachtkamer, behandelkamer en de trainingsruimte is niet toegestaan.
9.2 AdFysio bepaalt op welke dagen en uren sportonderricht kan worden genoten, c.q. gebruik kan worden gemaakt van de faciliteiten en u zal zich daarnaar individueel dienen te richten.
9.4. De klant onderwerpt zich aan de door AdFysio vast te leggen reglementen en zal deze naleven op straffe van verwijdering uit en/of ontzegging van toegang, tot de faciliteiten van AdFysio, een en ander ter beoordeling van AdFysio. Reeds betaalde gelden worden niet gerestitueerd. Eventuele schaden die ontstaan door niet naleven van de reglementen zullen in alle gevallen op de klant worden verhaald.
 

 

Artikel 10: Orde/instructievoorschriften

10.1 Het is niet toegestaan om drugs, dan wel in zijn algemeenheid stimulerende middelen (zoals anabolensteroïden)te gebruiken. Gebruik van dergelijke middelen zal leiden tot het onmiddellijk beëindigen van het abonnement,zonder dat u enige recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden kan doen gelden.
10.2 U dient zich te houden aan de door AdFysio gegeven instructies en vastgestelde reglementen te aanzien van onder andere kleding,noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is AdFysio gerechtigd u de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen en het abonnement per direct te beëindigen,zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de abonnementskosten of teruggave.
10.3 Schade die ontstaat door het zich niet houden aan de vastgestelde reglementen,zal in alle gevallen op u worden verhaald.
 

 

Artikel 11: Overige bepalingen

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 

 

Algemene Cursusvoorwaarden

Aanmelding, betaling en plaatsing Aanmelding voor een cursus is alleen mogelijk door het aanmeldingsformulier volledig in te vullen en toe te sturen naar of af te geven bij de receptie van AdFysio. De schriftelijke ontvangstbevestiging is het bewijs van inschrijving. Aanmelding verplicht tot betalen. De aanmelding is strikt persoonlijk en kan niet op een ander worden overgedragen. De plaatsing voor een cursus vindt plaats op volgorde van binnenkomst en betaling. Betalingen verlopen door middel van de factuur die u van AdFysio ontvangt. Wanneer uw zorgverzekeraar om welke reden dan ook een (deel van) de cursus niet vergoedt, moet u zelf deze kosten betalen. AdFysio kan bij een onvolledige of niet tijdige betaling de verdere deelname aan de cursus ontzeggen.
 

 

Annulering en tussentijdse beëindiging van de cursus.

U kunt uw aanmelding (schriftelijk en onder opgaaf van reden) annuleren tot tien dagen voor de start van de cursus. Er worden €15,- administratiekosten in rekening gebracht. AdFysio behoudt zich het recht om een cursus wegens gebrek aan aanmeldingen te annuleren. Uiterlijk één week voor de aanvang van de cursus laat AdFysio u weten of de cursus doorgaat. De tussentijdse beëindiging van de cursus is alleen schriftelijk en onder opgaaf van reden mogelijk. De tussentijdse beëindiging leidt niet tot restitutie van het cursusgeld.
 

 

Verzuim, auteursrecht en persoonsgegevens

Afmelden voor een bijeenkomst, les of training is verplicht. Afmelden kan via de receptie van AdFysio. Het verzuim van een bijeenkomst, les of training leidt niet tot restitutie van een deel van het cursusgeld. Op het door AdFysio ontwikkelde en/of gebruikte cursusmateriaal rust auteursrecht. Bij multidisciplinaire cursussen worden uw persoonsgegevens door de deelnemende disciplines uitgewisseld.